Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Part 1


To Part 1

Part 2


To Part 2

Part 3


To Part 3

Part 4


To Part 4

Part 5


To Part 5

Part 6


To Part 6

Part 7


Part 8


The Movie STUDER B67 Coming Soon Coming Soon

Intro

Head

system

Under

the shell


Back and Front

Renovated

The

Head


Not. Bild text och innehåll skyddas av upphovsrätt är därför förbjudet att kopiera. Bild och text är kodade

och lätta att spåra vid överträdelse som polisanmäls i respektive länder.

Image text and content protected by copyright are therefore forbidden to copy. Image and text are encoded and easy to track in case of violation as a police report in each country

Electronic

Card


Andra Reportage   -  Other Report


Studer B67 Studer B67 Studer B67 Studer B67 Studer B67 Studer B67 Push 

Master

Tape

Push

Edit

Tape


Push

Revox

PR99


Push

Revox A700

STUDER B67 ?!

I årets första test

- vad man får när man köper av okända på internet är ett skrämmande konstaterande.

Vi tog in ett blandat antal Revox A77, Revox B77 Revox A700, Revox PR99 alla MK modeller och vad som framkommer;


Av totalt 51 bandspelare var det en modell som fungerade utan större anmärkningar men till ett högre pris Revox PR99 sista modellen.


Sämst var Revox A700 och de 11 stycken vi testade fanns inte någon som fungerade! 5 stycken var stendöda, och övriga hade allvarliga systemfel i tryckomkopplare spolning som hängde sig. VU Mätarna hos Revox A700 är av dålig kvalitet där visarnålen oftast satt lös och närmast omöjliga att reparera och svåra att hitta ersättare. Fabriken som lät tillverka Studers VU mätare måste varit en belastning för Studer då mätarna redan när de var nya hade allvarliga problem. Det kom visserligen uppdateringar men ingen vet var dessa såldes!


Revox A77 den tidigare modellen ofta benämnt med silverfront var i flera fall modifierade av ägaren med  felaktiga komponenter vid uppdateringar och lät hemskt illa, därtill ofta motorproblem. Senare modeller var snäppet bättre men alla hade stora problem vid spolning och bandtransport med avvikelser i hastighet.

Revox B77 var bäst med minst fel, men hade ändå en massa fel! Systemfel vanligast och även här problem med VU mätare som hos Revox A700. Flertalet var eftermodifierade med nya kondensatorer, som alltid av fel modell. Tokigt när den aktiva delen, elektroniken var från 70 talet! Ingen logik här! Som att stoppa in gamla tändstift i en ny bil med andra ord! Ljudet lät bedrövligt hos dem flesta. Bromsar och övrig mekanik var slitna och dåligt servade.


Sammantaget:

80% av testade bandspelare hade haft besök av hemmapulare! Sönderlödda ledare på bandspelarnas moderkort oftast med kortslutning till följd. Galenskaper med utbytta och felaktiga Kondensatorer gjorde bandspelarna sämre i alla avseende. Övertro på sitt kunnande i ämnet elektronik hade bidraget till att flertal bandspelare vi testat hade brunnit!

Det som kännetecknas samtliga testade bandspelare är att den service de fått genom åren inte tycks vara reparerade av fackmän. Tonhuvud med få undantag på samtliga testade bandspelare var hårt slitna och alla felaktigt inställda. Ingen bandspelare i testen var ens i närheten av den ljudkvalitet Studerfabriken utlovat vid tiden och lät diskantfattigt, murrigt och basfattigt trots avmagnetisering. Hårt oxiderade tonhuvud med ingrodda rester från avlagrade ljudband måste slipas om.


Resterande 20% av testade bandspelare hade aldrig haft service och var igenslammade av damm och i vissa fall grus!

Troligen hade de legat på vinden eller i ett garage och inte används på 40 år! Efter en kemisk analys konstaterades att nästan all elektronik hade fått lödlack och kopparbanor angripna av mögel och oxidation och inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att reparera utan måste ersättas med ny/renoverad elektronik. Samtliga testade bandspelare returnerades efter vår test.


Så bandspelare som var såå bra i annonstexten skulle blivit en kännbar utgift för köparen vid affär. Det hade varit billigare att köpa ny/renoverad bandspelare av oss och sluppit massa besvär.


Men som bekant att Snålheten ofta bedrar visheten!

In this year's first test-what you get when buying unknown on the internet is a frightening finding.


We brought in a mixed number of Revox A77, Revox B77 Revox A700, Revox PR99 all MK models and what appears;


Out of a total of 51 tape recorders, it was a model that worked without major remarks but at a higher price Revox PR99 last model.


Worst was the Revox A700 and the 11 pieces we tested did not exist anyone who worked! 5 pieces were Stone dead, and the others had serious system failures in pressure switches that hung themselves. The VU meters of the Revox A700 are of poor quality where Instrument needle are usually set loose and almost impossible to repair and difficult to find replacement.

The factory that produced the Studer VU meter had to be a load for the Studer when the meters were already when they were new had serious problems. It certainly came updates but no one knows where these were sold!


Revox A77 the previous model often termed with silver front was in several cases modified by the owner with defective components during updates and sounded awfully bad, in addition often engine problems. Later models were notched better but all had major problems in flushing and conveyor transport with deviations in speed.


Revox B77 was best with the least error, but still had a lot of errors! System error most common and also here problems with VU meter as in the Revox A700. Most were aftermodified

  with new capacitors, as always by the wrong model. Mad when the active part, the electronics were from 70 century! No logic here! Like inserting old spark plugs into a new car in other words! The noise sounded miserably in most people. Brakes and other mechanics were worn and poorly serviced.


Overall:

80% of tested tape players had been visited by home fixer! Break soldered of the tape players motherboard usually with short circuit as a result. Madness with replaced and faulty capacitors made the band players worse in all respects. Overconfidence on his expertise in the subject of electronics had the contribution to that several tape recorders

we tested had burned!


What is characterized by all the tested tape recorders is that the service they have received over the years does not seem to be repaired by professionals. Tonhead with few exceptions

on all tested tape recorders were hard worn and all wrongly set. No tape recorder in the test was even close to the sound quality Studer manufacturer

 promised at the time and sounded treble poor, drab and bass poor. Hard oxidized tonhead with ingrained residues from stored audio tapes must be resharpened.


The remaining 20% of tested tape recorders had never had service and were silted by dust and in some cases gravel!

Probably they had been in the attic or in a garage and not used in 40 years! After a chemical analysis it was found that almost all electronics had received lödlack and copper tracks infested with mold and oxidation and would not be financially justifiable to repair but had to be replaced with new/renovated electronics.

All tested tape recorders were returned after our test.


So the tape recorders who were soo good in the ad text would become a palpable expense for the buyer at the store. It would have been cheaper to buy new/Renovated tape

recorders  of us and avoided lot of trouble.


But, as you know, the stint often deceives wisdom!


© Copyright 2019 Studer Sweden All Rights Reserved


Order

Support

Payment Outside Sweden

Öppettider

Produkter

Studer and Revox

AKG - Neumann

Crown

Lexicon - DBX

Soundcraft

Marantz

JBL Högtalare

+20 andra

Välj/Select


Telefon Support

14-16:00

Måndag - Onsdag


Sorry!

Phone support
only in Sweden


073 - 578 00 35