Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Products Studer Sweden

Menu


Contact and Order

FAS 1 or FAS 2 or FAS 3 or FAS 4 ?

Congratulations

 on your selection

of renovation


4+  = New  Product! 1 2 3 4

 The world's only professional Studer Revox

Renovation Workshop


FAS 1 är oftast tillräckligt, och vill du ha ”Ny känslan” skall du välja FAS 2.

Skillnaden i priset skiljer sig givetvis beroende på maskin modell.


Perfektionisten och Studiofolk väljer oftast FAS 3.  På FAS 3 Renoveringar har du garanti upptill ett år på det som åtgärdats.


Har du en helt nedgången Revox där allt i stort är slitet, är FAS 2 ett bra alternativ.


Man ska komma ihåg, att alla Studer Revox

bandspelare med vår kunskap och våra resurser alltid blir återställd till nyskick beroende på FAS alternativ. Vilket också gäller andra Studer produkter.


Priset för de olika FAS alternativen är avgörande i

vilket skick kundens bandspelare/produkt är och bestäms när bandspelaren har testats av oss.


Kunden får alltid först en offert som visar

vad det kommer att kosta att åtgärda enligt offert och vad som är bäst om det är en bandspelare eller annan produkt.


Det är alltid du som kund som avgör. Offerten är

endast vägledande.


Grunden vid alla reparationer är att du betalar en

fast kostnad, en fel söknings avgift.

Blir det ett arbete tas denna avgift bort

och du betalar endast offertens pris.


Det kan inte bli enklare.
Phase 1 is usually enough, but if you want new feeling "you should choose Phase 2.

The difference in price differs, of course, depending on the machine model.


The perfectionist and studio people usually choose Phase 3. On Phase 3 renovations, you have a warranty of up to one year on what has been fixed.


Do you have a whole downturn Revox where everything

 in large is worn, Phase 2 is a good option.

One should remember, that a studer Revox tape recorder and other product with our knowledge and our resources always gets restored to new condition depending on the phase options.


The price of the different phase options becomes crucial

 in the condition of the customer's tape recorder and is determined when the tape player has been tested by us.


The customer will then receive a quote showing

What it will cost to fix a tape recorder. In the quote you

get, the actions that are best for your tape recorder are reported.


You are always the customer who decides. The quotation is only indicative.


The basis for all repairs is that you pay a

Fixed cost is a troubleshooting fee.

If it becomes a work, this fee will be removed

And you only pay the price of the quote.


It can't be simpler.


Spara Pengar

Save MoneySpara pengar. Köp inte Revox och Studer bandspelare av okända på Internet sajter. Du får alltid skräp (skrot) som aldrig kommer fungera. Och du har aldrig några garantier. Att få en kvalitets renoverad bandspelare från oss blir alltid billigast i längden och du slipper allt besvär. Nedan video ger en en liten inblick i vårt arbete.


Save money. Do not buy Revox and Studer recorders of unknown on the Internet sites. You always get junk that will never work. And you never have any guarantees. Getting a quality renovated tape recorder from us is always the cheapest in the long run and you avoid all the hassle. Below video gives you a little insight into our work.


The picture shows part of our extensive testing and repair department for advanced electronics in Revox and Studer tape recordersDet har aldrig hänt, trots de mer än 40 år vi arbetat med Revox och Studer produkter att kunders egna försöka att laga sin bandspelare har lyckats!

Så tänk inte ens på att försöka laga din egen Revox/Studer bandspelare. Det är mer komplicerat än du kan föreställa dig, oavsett vad du har för bakgrund.


Köp inte hemmalagade bandspelare på nätet eBay Tradera och flertal andra sajter

 - det blir garanterat din sämsta affär någonsin. Hos oss får du Du

professionellt utförda arbete.


Titta på vår videofilm här nedan

- så får du en liten inblick i ett komplicerat arbete.

Förord

Det har tagit många år av forskning för att utveckla den teknik vi har på våra renoveringar både vad avser Studer och Revox bandspelare och andra produkter vi renoverar. Vi får ibland frågan vad vi bytt ut, vilka komponenter vi valt och hur vi egentligen gör för att det låter så bra på den färdiga produkten. Av affärsmässiga skäl lämnar vi givetvis inte ut vår teknik men att det handlar om avancerad diagnostik/datorteknik både inför och vid slutresultatet

av ett arbete kan vi avslöja.


Renovering (av latinska renovare "förnya", "återställa") innebär att man återställer ett föremål som förändrats (försämrats) genom åldring, till ett tekniskt skick som motsvarar Nyskick. Att Reparera innebär att man lagar ett akut fel med resultat till följdfel dvs. att sannolikheten för kompletterande reparationer genom så kallad Dominoeffekt när man blandar gammalt med nytt oftast får förödande och dyrbara konsekvenser för ägaren. Det enda alternativet på en mer än 40 - 50 årig gammal produkt blir Renovering.  Allt annat är som att skjuta upp något oundvikligt en bandspelares Totala krasch och Död! Begreppet ”Revison” är något helt annat och betyder granskning, genomgång, kontroll och är den lägre

graden av åtgärder av bandspelaren exempelvis vid mindre fel.


Studer Sweden är enda Globalt som har utbildning från fabriken i renoveringsteknik vid tiden, och certifierade vilket innebär du får professionellt och förstklassigt utförda arbeten.


Foreword

It has taken many years of research to develop the technology we have on our renovations both in terms of studer and Revox tape recorders and other products we renovate. We sometimes get the question what we have changed, what components we have chosen and how we actually do because it sounds so good on the finished product. For business reasons, we do not, of course, leave our technology but are advanced diagnostics / computer technology that it is about developed advanced computer technology both before and at the end result of a work we can reveal.


Renovation (by Latin renovae "renew", "restore") means recovering an item that has changed (deteriorated) by aging, to a technical condition that corresponds to new condition. Repair involves the laws of an acute defect with results to Följdfel ie. That the likelihood of additional repairs through the so-called domino effect when mixing old with new usually has devastating and costly consequences for the owner. The only option on a more than 40-50 year old product will be renovation. Everything else is like postponing something inevitable a tape recorder's

total crash and death!


The term "Revison" is something completely different and means review, review, control and is the lower
the degree of action of the tape player, for example, in case of minor errors.
Studer Sweden are the only companies in the world who have graduated from the factory of renovation technology over time, and certified, which means you get professional and first class work.


Svensk speaker röst


Authorized Globally Revox Studer and Audio SpecialistSnabblänkar/Quick Links


Till Studer Tape Recorder

Till Revox Tape Recorder

Inför  Renovering/Service

Beställa Reservdelar

AKG - Neumann

Crown

Lexicon - DBX

Soundcraft

Marantz

JBL Högtalare

© Copyright 2020 Studer Sweden All Rights Reserved               


I mån av tid Servar och Renoverar vi andra kända tillverkare av Pro Bandspelare.

As time goes on, we service and renovate other well-known manufacturers Pro Tape Recorder.Varje Revox och Studer bandspelare är ett tekniskt

mekaniskt underverk som tillsammans med avancerad

elektronik (med NY elektronik/teknik från oss) gör att allting fungerar och låter bättre än tiden vid lanseringen.


Att analog teknik med nya ljudband har bättre

dynamik än det stela och innehållsfattiga digitala, visste man redan på 80-talet. I dag är det analogt ljud som gäller via en analog bandspelare.


Men ljudet från en bandspelare kräver underhåll!

Dåliga ljudband, dåliga tonhuvud och bandspelare som inte varit servad på kanske 10-30 år blir ingen trevlig lyssning!


Att bandspelare likt Bilar kräver service är en självklarhet båda lika viktiga för ett harmoniskt liv!


Fakta om våra Renoveringar