Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Products Studer Sweden

Menu


© Copyright 2021 Studer Sweden All Rights Reserved                


             


 STUDER

 Tape Recorder

 REVOX

 Tape Recorder

Inför  Renovering

Service

Beställa

Reservdelar

Snabblänkar/Quick Links


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Order@studersweden.se

Support@studersweden.se


Öppet tider

Contact e-post

Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Högtalare - Speakers Marantz från Studer Sweden Soundcraft Mixers Studer Sweden AKG Hörlurar Studer Sweden Neumann från Studer Sweden Lexicon Dbx From Studer Sweden CROWN från Studer Sweden

FAS 1 or FAS 2 or FAS 3 or FAS 4 ?

 The world's only professional Studer Revox Renovation Workshop

The picture shows part of our extensive test and repair department for advanced electronics in tape recorders Revox and Studer and many other brands we Renovate

both analog and digital technology.


Spara pengar!

Köp INTE Revox och Studer

bandspelare på Internet sajter.

Du får alltid skräp (skrot) som aldrig kommer fungera och du har aldrig några garantier.


Att få kvalitets renoverad bandspelare från oss blir alltid det bästa och billigast och Garanti minst 3 månader får du på köpet.

Kunder 22 till 95 år gamla älskar ljudet från en ny eller Renoverad Revox/Studer

Bandspelare, det härliga analoga ljudet - när bandspelaren kommer från oss.


FAS 1 är oftast tillräckligt, och vill du ha ”Ny känslan” skall du välja FAS 2.

Skillnaden i priset skiljer sig givetvis beroende på maskin modell.


Perfektionisten och Studiofolk väljer oftast FAS 3. På FAS 3 Renoveringar har du garanti upptill ett år på det som åtgärdats.


Har du en helt nedgången Revox där allt i stort är slitet, är FAS 2 ett bra alternativ.


Man ska komma ihåg, att alla Studer Revox

bandspelare med vår kunskap och våra resurser alltid blir återställd till nyskick beroende på FAS alternativ. Vilket också gäller andra Studer produkter.


Priset för de olika FAS alternativen är avgörande i

vilket skick kundens bandspelare/produkt är och bestäms när bandspelaren har testats av oss.


Efter att kunden skickat sin bandspelare till oss lämnas alltid först en offert som visar vad det kommer att kosta att åtgärda enligt offerten och vad som vi anser är bäst. Vilket gäller alla produkt vi utför service på.


Det är alltid du som kund som avgör. Offerten är

endast vägledande.


Grunden vid alla reparationer är att du betalar en

fast kostnad, en fel söknings avgift och offertunderlag.

Blir det ett arbete tas denna avgift bort

och du betalar endast offertens pris.


Det kan inte bli enklare.


4+  = New  Product! 2 3 4 1

Congratulations

 on your selection

of renovation


Introduktion - Verkligheten…


Studer eller Revox har aldrig haft någon officiell auktoriserad reparationsverkstad eller person i Norden ej heller i Sverige. Den ende som genomgått utbildning hos fabriken är innehavaren av denna hemsida, som utsågs som auktoriserad för hela sortimentet av Studers produkter vid tiden, som dessutom var bekant med Willi. Man kan inte utse sig själv som auktoriserad för att man säljer ett visst varumärke som återförsäljare. Det är således bluff hos (Tradera-Blocket eBay etc.) om annonsören utge sig för att vara auktoriserad och går under bedrägeri i syfte att lura kunder.


I en numera nedlagd svensk hemsida påstod innehavaren att han blev auktoriserad 5 år efter Willis död vilket måste vara ett fenomen!


Enligt uppgift har samma person för några år sedan, en äldre man, hotat innehavare av

hemsida som stör hans verksamhet med repressalier om inte innehavaren lägger ned sin

hemsida inom 5 dagar! (Made in Germany?)


                                                                                                                        Red.anm. 


Om Tonhuvud - Bra att veta!

Problem med sin bandspelare är till 99,9% handhavandefel.


Användaren har inte läst manual eller har gamla inspelade ljudband inspelade hos bandspelare med tidigare felaktigt inställda tonhuvud främst hos 4 spårs bandspelare sällan vid 2 spår modeller. Det skiljer sig nästan alltid mellan olika tillverkare, men ibland också inom samma märke.


I Studiovärlden använder man alltid samma masterbandspelare vid inspelning för maximalt ljud också vid avspelning.

Generellt bör man aldrig blanda mellan olika bandspelare för att få optimalt ljud.

Man kan begära vid köp/service att få tonhuvud inställda efter egna band mot debitering. Det gäller då endast höjd/vinkel justeringar. Frekvens justeringar blir andra processer.


Man kan om man inte har garanti kvar vid köp/service, själv justera tonhuvud vars process finns uptaget i bandspelarens manual, eller lyssna sig till. Viktigt att man bör undvika nämnda om man har garanti kvar som då upplöses i sin helhet när röda sigill/plomberingar är brutna.


Man bör överhuvetaget undvika av vad som här nämnts om man saknar erfarenhet eller teknisk kunnande.


Vid omslipning av kundens tonhuvud vid nyköp/service är tonhuvud optimerade enligt tillverkarens normer. Testband från tillverkaren garanterar att inställningarna blir korrekta. Läs ovan.


Det är alltså inget garantiärende om det skulle vara som här beskrivits eftersom bandspelaren inte har några egentliga fel.


Vi kan dock supporta inför en reparation eller vid nyköp, höjd och vinkeljustera efter användarens inspelningar varpå kunden bifogar/skickar sitt ljudband med musikinnehåll ej tal, eller en frekvenston.


 Längden bör var minst 10 minuter och inspelning på båda sidor vid 4 spår, helst via ett fabriksnytt ljudband.


Sammantaget:

Att man inte bör blanda 2 och 4 spår ljudband vid stereo ljud. 2 spår ljudband tappar 1 kanal vid användning i en 4 kanal bandspelare och hos en 2 kanals bandspelare tappas 1 kanal vid användning av 4 kanals inspelade ljudband. Anledningen är att spalten är dubbelt så hög i en tvårspårs mot 4 spårs. Ljud blir det alltid men 1 kanal = Mono.

2 spår bandspelare levererar därtill bättre ljud än 4 spår bandspelare. Inget återtag, återbetalning vid felbeställning eller vid service enligt våra villkor.4 spårs tonhuvud


Tips!

Rör försiktigt ljudbandet under gång med ett finger up/ned

Förändrar sig ljudbildens Kanaler har du felaktigt

Inställt tonhuvud troligtvis

från dig själv eller tidigare ägare.


PHASE 1 is usually enough, and if you want "New Feeling", you should choose FAS 2.

The difference in price differs of course depending on the machine model.


The perfectionist and studio folk usually choose FAS 3. At FAS 3 Renovations, you have a warranty up to one year on what has been fixed.


If you have a completely run-down Revox where everything is basically worn out, FAS 2 is a good option.


It should be remembered, that all Studer Revox

tape recorders with our knowledge and resources always get restored to mint condition depending on FAS options. Which also applies to other Studer products.


The price of the different FAS options is crucial in

the condition of the customer's tape recorder/product and is determined when the tape recorder has been tested by us.


After the customer has sent us their tape recorder, a quote is always first submitted showing what it will cost to fix according to the quote and what we believe is best. Which applies to all the products we service.


It is always up to you as a customer. The quotation is only indicative.


The basis for all repairs is that you pay a

fixed cost, an incorrect search fee and quotation basis. If there is a job, this fee will be removed

and you only pay the price of the quote.


It couldn't be any easier.

Fakta om våra Renoveringar

Renovering (av latinska renovare "förnya", "återställa") innebär att man återställer ett föremål som förändrats (försämrats) genom åldring, till ett tekniskt skick som motsvarar nyskick beroende på omfattning vid FAS alternativ som avgörs efter teknisk genomgång av teknisk support här. Alternativet är Service genomgång = enklare åtgärderVi har den bästa tekniken från

Världens största instrument tillverkare

vilket garanterar förstklassiga resultat

vid service tillverkning av våra produkter

och vid Renoveringsarbeten