Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Congratulations

 on your selection

of renovation


1 2 3 4

 The world's only professional Studer Revox

Renovation Workshop


FAS 1 är oftast tillräckligt, och vill du ha ”Ny känslan” skall du välja FAS 2.

Skillnaden i priset skiljer sig givetvis beroende på maskin modell.


Perfektionisten och Studiofolk väljer oftast FAS 3.  På FAS 5 TR Renoveringar har du garanti upptill 6 månader på det som åtgärdats.


Har du en helt nedgången Revox där allt i stort är slitet, är FAS 2 ett bra alternativ.


Man ska komma ihåg, att alla Studer Revox bandspelare med vår kunskap och våra resurser alltid blir återställd till nyskick beroende på FAS alternativ. Vilket också gäller andra Studer produkter.


Priset för de olika FAS alternativen är avgörande i vilket skick kundens bandspelare/produkt är och bestäms när bandspelaren har testats av oss.


Kunden får alltid först en offert som visar

vad det kommer att kosta att åtgärda enligt offert och vad som är bäst om det är en bandspelare eller annan produkt.


Det är alltid du som kund som avgör. Offerten är endast vägledande.


Grunden vid alla reparationer är att du betalar en

fast kostnad, en fel söknings avgift.

Blir det ett arbete tas denna avgift bort

och du betalar endast offertens pris.


Det kan inte bli enklare.
Förord

Det har tagit många år av forskning för att utveckla den teknik vi har på våra renoveringar både vad avser Studer och Revox bandspelare och andra produkter vi renoverar. Vi får ibland frågan vad vi bytt ut, vilka komponenter vi valt och hur vi egentligen gör för att det låter så bra på den färdiga produkten. Av affärsmässiga skäl lämnar vi givetvis inte ut vår teknik men att det handlar om avancerad diagnostik/datorteknik både inför och vid slutresultatet av ett arbete kan vi avslöja.


Renovering (av latinska renovare "förnya", "återställa") innebär att man återställer ett föremål som förändrats (försämrats) genom åldring, till ett tekniskt skick som motsvarar Nyskick. Att Reparera innebär att man lagar ett akut fel med resultat till följdfel dvs. att sannolikheten för kompletterande reparationer genom så kallad Dominoeffekt när man blandar gammalt med nytt oftast får förödande och dyrbara konsekvenser för ägaren. Det enda alternativet på en mer än 40 - 50 årig gammal produkt blir Renovering.  Allt annat är som att skjuta upp något oundvikligt en bandspelares Totala krasch och Död! Begreppet ”Revison” är något helt annat och betyder granskning, genomgång, kontroll och är den lägre

graden av åtgärder av bandspelaren exempelvis vid mindre fel.

Vi, Studer Sweden är enda Globalt som har utbildning från fabriken i renoveringsteknik vid tiden, och certifierade vilket innebär du får professionellt och förstklassigt utförda arbeten.


Foreword

It has taken many years of research to develop the technology we have on our renovations both in terms of studer and Revox tape recorders and other products we renovate. We sometimes get the question what we have changed, what components we have chosen and how we actually do because it sounds so good on the finished product. For business reasons, we do not, of course, leave our technology but are advanced diagnostics / computer technology that it is about developed advanced computer technology both before and at the end result of a work we can reveal.


Renovation (by Latin renovae "renew", "restore") means recovering an item that has changed (deteriorated) by aging, to a technical condition that corresponds to new condition. Repair involves the laws of an acute defect with results to Följdfel ie. That the likelihood of additional repairs through the so-called domino effect when mixing old with new usually has devastating and costly consequences for the owner. The only option on a more than 40-50 year old product will be renovation. Everything else is like postponing something inevitable a tape recorder's total crash and death!


The term "Revison" is something completely different and means review, review, control and is the lower
the degree of action of the tape player, for example, in case of minor errors.
We, Studer Sweden are the only companies in the world who have graduated from the factory of renovation technology over time, and certified, which means you get professional and first class work.Phase 1 is usually enough, but if you want new feeling "you should choose Phase 2.

The difference in price differs, of course, depending on the machine model.


The perfectionist and studio people usually choose Phase 3. On Phase 5 renovations, you have a warranty of up to six months on what has been fixed.


Do you have a whole downturn Revox where everything in large is worn, Phase 2 is a good option.

One should remember, that a studer Revox tape recorder and other product with our knowledge and our resources always gets restored to new condition depending on the phase options.


The price of the different phase options becomes crucial in the condition of the customer's tape recorder and is determined when the tape player has been tested by us.


The customer will then receive a quote showing

What it will cost to fix a tape recorder. In the quote you get, the actions that are best for your tape recorder are reported.


You are always the customer who decides. The quotation is only indicative.


The basis for all repairs is that you pay a

Fixed cost is a troubleshooting fee.

If it becomes a work, this fee will be removed

And you only pay the price of the quote.


It can't be simpler.


Fakta om våra renoveringar

Facts about our renovations

Spara Pengar

Save Money


The picture shows part of our extensive testing and repair department for advanced electronics in Revox and Studer tape recorders


Viktigt att veta när du får offert på ett arbete med bandspelare eller annat.


Oftast görs en uppspaltning på de problem som upptäckts vid vår test och inför offertunderlag.


Bäst blir det givetvis om allt åtgärdas men man kan begära att endast vissa punkter reparerats/renoveras om man har skralt med pengar just då, och ta resten vid annat tillfälle.


Det kan bli något dyrare, men marginellt.


Det är alltid du som kund som bestämmer vad som ska åtgärdas när du får offert. Vi ger endast förslag på åtgärder vilket också gäller vid nyköp.


Man ska aldrig känna sig tvingad!


Vi har nu ökat upp våra FAS alternativ till nivå 5

som vi kallar för Total Renovering (TR)

Många bandspelare med extremt dålig kvalitet inte hjälper fullt ut med

nivå 3 eller 4.


Givetvis är TR betydligt kostsammare men samtidigt tjänar användaren

pengar då man aldrig behöver tänka på driftstopp vid normalt användande oavsett om det är Revox eller Studer produkt.

Vi lämnar alltid 6 månader garanti på TR produkter.


We have now increased our FAS alternatives to level 5
which we call Total Renovation (TR)
Many tape recorders with extremely poor quality do not fully help
level 3 or 4.

Of course,
TR is much more expensive but at the same time the user serves
money when you never have to think about downtime during normal use whether it is Revox or Studer product.

We always provide 6 months warranty on TR products.


En Kort Video presentation kring några av många bandspelare vi renoverar till nyckick. Revox A77, B77, A700 PR99

Studer B67 Studer A807 förstärkare och tjugo andra modeller


Short Video presentation around some of the many tape recorders We are renovating to new condition.

Revox A77, B77, A700 PR99 studer B67 Studer A807 amplifier and twenty other models


Klick to Videofilm

I en TR

tas det mesta bort och ersätts med ny teknik

Men grunden är alltid från tiden och

funktioner är de samma

men med ny teknik.


In a TR it is mostly removed

and replaced by new technology

But the Foundation is always

From the time and

Functions are the same

But with new technology.


Nivå av Renovering bestäms alltid när vi erhållit din Bandspelare eller annan produkt. Vad som här visas är endast exempel på olika kvalitets Renoveringar som kan erbjudas till olika prisnivåer. Du får alltid Offert innan ett arbete påbörjas. Omfattningen bestämmer du. Vi ger endast professionell rådgivning inför ett arbete.


Level of renovation is always determined when we have received your Tape recorder or other product. What is shown here are only examples of different quality renovations that can be offered To different price levels. You will always receive a Quote before starting work. The Scope you decide. We only provide professional advice for a job.Många procedurer vid en Total och

Helrenovering. All elektronik från en bandspelare

Analyserats först med avancerad mätteknik vilket oftast

leder till ny modern elektronik beroende på vilken FAS av arbete som valts.


Bland hemligheten hos oss är valet av elektronik oftast specialdesignat av absolut toppkvalitet

för att hålla under lång tid för bästa resultat.


Bilder visar test och avlödningsstationer hos oss. Elektronikkort väntar här på sitt öde - att bli modern Elektronik, grovtrimmas för att senare finjusteras inne i bandspelarens olika parametrar. Ett omfattande arbete vid renoveringsprocesser.

Vanliga felsymptom på en dålig bandspelare


  Dålig ork, Sprakar och låter konstigt vid igång sättning

  Spolar långsamt eller inte alls

  Slitna tonhuvud och felaktigt inställda

  Skriker vid inbromsningar, och hackar!

  Lager tjuter, VU Mätare hänger sig eller trasiga

  Avspelning med distorsion, knastrar och väser, och saknar Dynamik

  Spelar inte in eller av ljudbandet korrekt

  Stannar plötsligt. Hittar inte en inspelning (Bandspelare med minnes   funktioner)

  Blir varm och börjar ryka

  - och 100 andra orsaker som medverkar till dåligt ljud och gång.


Men vi har som alltid professionell lösning på dina bandspelarproblem.

Kontakta support  för bokning här

FAS 1 or FAS 2 or FAS 3 or FAS 4 or FAS 5!


Nedan i bild Revox PR99 och Revox A700 i en sluttest

Revox A77 ovan och till vänster i bild Revox B77

för justering av Capstandrift


Reparation och Renovering flera modeller av Revox och Studer elektronik


Analys och slutfas av Revox och Studer elektronik


Specialavlödning multilayerkort Revox och Studer elektronik


Slut test av Studer B67 som haft komplicerat fel med motorstyrning, nu i perfekt skick - som ny efter en helrenovering.


Till test av ett antal Revox B77 -  senare kundspecificerade.


På Studiebesök - en liten del av Renoverings verkstaden


I mån av tid Servar och Renoverar vi andra kända tillverkare av Pro Bandspelare.

As time goes on, we service and renovate other well-known manufacturers Pro Tape Recorder.


Samtliga bilder denna sida skyddas av Copyright rättigheter vilket också gäller alla övriga bilder och text hemsidan upptar.


Spara pengar. Köp inte skrotbandspelare av okända.  Du får skräp som aldrig kommer fungera.  Givetvis kostar det lite extra att få en kvalitets renoverad bandspelare från oss eller när du köper en ny, men det blir alltid billigast i längden och du slipper allt besvär.Notera att det finns ingen tvingande lag till Garanti. Det är alltid säljaren som bestämmer Garanti och omfattning

Vi lämnar Garanti för att för kunden ska känna sig trygg om - det skulle hända något som inte gick att förutse.

Garantibestämmelse i sin helhet finns under våra villkor.


© Copyright 2019 Studer Sweden All Rights Reserved


Order

Support

Payment Outside Sweden

Öppettider

Produkter

Studer and Revox

AKG - Neumann

Crown

Lexicon - DBX

Soundcraft

Marantz

JBL Högtalare

+20 andra

Välj/Select


Telefon Support

14-16:00

Måndag - Onsdag


Sorry!

Phone support
only in Sweden


073 - 578 00 35