Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Denna hemsida kan använda cookies.Genom ditt besök här har du godkänt hemsidans villkor


Secure

payments

Verified


Delivery to US

Exceptions

some EU and US

Countries

Contact support


®

© Copyright 2021 Studer Sweden All Rights Reserved               


 STUDER

 Tape Recorder

 REVOX

 Tape Recorder

Inför  Renovering

Service

Beställa

Reservdelar


Snabblänkar/Quick Links


STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Öppettider - Open hours

Övriga Tape Recorder from Studer Sweden

Contact e-post

Mail: order@studersweden.se Mail: support@studersweden.se

Order


Support


Tryck på       valfri ikon

Ovan med din mobiltelefon? skicka och ta emot e-post?

Läs användarmanual/kontakta din operatör om du har problem.

Säkrast är fortfarande via dator. Denna hemsidas

e-posttjänster är skyddad och krypterad för obehöriga


FAS 1 or FAS 2 or FAS 3 or FAS 4 ?

 The world's only professional Studer Revox Renovation Workshop

Spara pengar!

Köp INTE Revox och Studer bandspelare på Internet sajter. Du får alltid skräp (skrot) som aldrig kommer fungera och du har aldrig några garantier.  Oftast hittar säljaren på att bandspelaren är genomgången och han varit/är auktoriserad från 60-70 tal. Många går på bluffen. Studer slutade att producera bandspelare på sent 80-90 tal och har aldrig utdelat någon auktorisation i Sverige. Läs ovan. Ett numera nedlagt företag fick sälja Revox i Sverige via Tyskland men på grund dåliga försäljningsvolymer

och urusel service blev de borttagna från Studer. Allt enligt Bruno Hochstrasser Studer - Switzerland vid tidpunkten.


FAS 1 är oftast tillräckligt, och vill du ha ”Ny känslan” skall du välja FAS 2.

Skillnaden i priset skiljer sig givetvis beroende på maskin modell.


Perfektionisten och Studiofolk väljer oftast FAS 3. På FAS 3 Renoveringar har du garanti upptill ett år på det som åtgärdats.


Har du en helt nedgången Revox där allt i stort är slitet, är FAS 2 ett bra alternativ.


Man ska komma ihåg, att alla Studer Revox

bandspelare med vår kunskap och våra resurser alltid blir återställd till nyskick beroende på FAS alternativ. Vilket också gäller andra Studer produkter.


Priset för de olika FAS alternativen är avgörande i

vilket skick kundens bandspelare/produkt är och bestäms när bandspelaren har testats av oss.


Efter att kunden skickat sin bandspelare till oss lämnas alltid först en offert som visar vad det kommer att kosta att åtgärda enligt offerten och vad som vi anser är bäst. Vilket gäller alla produkt vi utför service på.


Det är alltid du som kund som avgör. Offerten är

endast vägledande. Bäst pris blir alltid med hela offerten


Grunden vid alla reparationer är att du betalar en

fast kostnad, en fel söknings avgift och offertunderlag.

Blir det hela offertarbetet (Offerten) tas denna avgift bort och du betalar endast offertens pris.


Det kan inte bli enklare.


PHASE 1 is usually enough, and if you want "New Feeling", you should choose FAS 2.

The difference in price differs of course depending on the machine model.


The perfectionist and studio folk usually choose FAS 3. At FAS 3 Renovations, you have a warranty up to one year on what has been fixed.


If you have a completely run-down Revox where everything is basically worn out, FAS 2 is a good option.


It should be remembered, that all Studer Revox

tape recorders with our knowledge and resources always get restored to mint condition depending on FAS options. Which also applies to other Studer products.


The price of the different FAS options is crucial in

the condition of the customer's tape recorder/product and is determined when the tape recorder has been tested by us.


After the customer has sent us their tape recorder, a quote is always first submitted showing what it will cost to fix according to the quote and what we believe is best. Which applies to all the products we service.


It is always up to you as a customer. The quotation is only indicative.


The basis for all repairs is that you pay a

fixed cost, an incorrect search fee and quotation basis. If there is a job, this fee will be removed

and you only pay the price of the quote.


It couldn't be any easier.

Fakta om Renoveringar

Renovering (av latinska renovare "förnya", "återställa") innebär att man återställer ett föremål som förändrats (försämrats) genom åldring, till ett tekniskt skick som motsvarar nyskick beroende på omfattning vid FAS alternativ som avgörs efter teknisk genomgång av teknisk support här. Alternativet är Service genomgång = enklare åtgärder


Bakgrund: Tillverkaren Studer också med produktnamnet Revox har aldrig haft någon officiell auktoriserad verkstad eller person i Norden. Ej heller i Sverige. Den ende som genomgått utbildning hos fabriken är en av innehavare denna hemsida som utsågs som auktoriserad för hela sortimentet av Studers produkter vid tiden, därtill var bekant med Willi. Man kan inte utse sig själv som auktoriserad för att man som privatperson säljer ett visst varumärke Det är således bluff om annonsören utge sig för att vara auktoriserad och går under bedrägeri i syfte att lura kunder.


I en numera nedlagd svensk hemsida påstod en äldre innehavaren att han blev auktoriserad 5 år efter Willis död vilket måste vara ett fenomen! (Spöke) Made in Germany?
Se upp för påhittade uppgifter om auktoriserade Revox Studer reparatörer på flera auktion sajter.

Du tar stora risker att köpa från sådan säljare


Vad du som kund bör tänka på, att en Renoverad bandspelare har betydligt bättre egenskaper och bättre funktioner

än en som bara blivet temporärt åtgärdad vid fel. Inte många klarar dock att Helrenovera en bandspelare då

det krävs stora kunskaper och teknik utöver det vanliga. Man måste blivet utbildad av ursprungliga tillverkaren

för att erhålla tekniska kunskaper och samtidigt blivet godkänt och fått auktorisations status vid tiden.

Alla dessa egenskaper är en trygghetsfaktor vilket du får genom att handla här.


The picture shows part of our extensive test and repair department for advanced electronics in tape recorders Revox and Studer and many other brands we Renovate both analog and digital technology.


4+  = New  Product! 2 3 4 1

Efter 50 år finns inte mycket elektronikkort kvar att köpa. Det som finns är oftast trasigt och skrot som aldrig kommer att fungera.

Hur gör vi då frågar kunder? Då tar ett team över som ritar om korten (pcb) inte kopierar som är Copyrightskyddad. Nya elektronikkorten levererar rent tekniskt samma innehåll men med bättre egenskaper än de utgångna och med flera dB bättre ljudegenskaper och tystare med smartare ledningsdragningar oftast dubbelsidig elektronik. Tilläggas att nya mönsterkort med eller utan komponenter inte säljs som reservdelar inom EU, men till andra länder som USA mfl.  

Nytillverkade bandspelare innehåller senaste tekniken. Renoverade bandspelare oftast nya tekniken beroende på prisnivå och modelltyp. Vid Renovering av kundens bandspelare kan man köpa till ny teknik

 som då blir ett tillägg.


När man läser i spalterna och i forum på internet blir man snart varse om att det inte står rätt till. Man blir än mer förvånad när det annonsers ut olika komponent satser främst kondensatorer köparen luras att köpa. Säljarna menar att kundens bandspelare skulle låta mycket bättre om man bytte ut alla kondensatorer, främst elektrolyt och allt som finns på bandspelarens elektronikkort (PCB) är helt galet för at inte säga sjukt!


De som är dåligt insatta i elektronik, går på bluffen och köper för tusentals kronor och blir snart varse om att det inte låter bättre, snarare sämre, då det man köper inte är anpassat för en bandspelare. Frågan är för vad? Köparen är grundlurad.


Tror man ändå att det skulle låta bättre om man byter ut elektroniken kvarstår det ytterst svåra! Vad skall man byta till? En kondensator oavsett, har dielektrikum en elektrisk isolator som kan bli polariserad genom elektriskt fält (energi) och består oftast av förädlade salter inlindade i isolatorer. Tar man isär en elektrolytkondensator känner man en svag lukt av saltblandning inbakad i vaddliknande bas (isolator) men det är svårare än så!


Inom ljudelektronik användes i huvudsak 85 (°C) kondensatorer som nästan alltid levererar låga ESR värden.

Nästa problem blir vilka ESR värde (frekvens) (och Kapacistans) skall kondensatorer ha för att fungera i exempelvis i en bandspelare? Vet man det inte måste man testa sig fram genom spektrumanalysator och få den frekvens man behöver för att få perfekt balans i bandspelarens elektronik.


Man kan läsa sig till i en servicemanual vissa frekvensnivåer men då måste man först ha rätta komponenter. Det perfekta ljudet är dock ett samspel mellan ljudbandet och bandspelarens ljudelektronik. Därför trimmar man in det optimala ljudet med hjälp av testband med förinspelade frekvenstoner inom ett bestämt område.

Man måste dock kunna se tonföljd och frekvens via ett Digital/Analogt oscilloskope för att kunna detaljfrysa en frekvens och jämföra och helst också spektrumanalysator som klarar bestämda frekvenser, tyvärr rätt dyra i 100.000 kronors klassen. Billigare klarar inte ton/frekvensupplösningen.


Men som inledningsvist nämnts behövs först rätta komponenter. Kondensatorer, aktiv brusfattig elektronik för att  gå i mål och få en bandspelare som bara levererar ljud och inget annat. Och dessa komponenter hittar du inte på omnämnda köpsajter. Den kvaliteten hittar du bara hos professionella elektronikbyggare.    


Kontakta support för offert.

When you read in the columns and in forums on the internet, you will soon be warned that it is not correct. One gets even more surprised when it advertises different component kits mainly capacitors the buyer is tricked into buying. The sellers believe that the customer's tape recorder would sound much better if you replaced all the capacitors, mainly electrolyte and everything on the tape recorder's electronic card (PCB) is completely crazy, not to say sick!


Those who are poorly versed in electronics, go on the scam and buy for thousands of kronor and soon become aware that it does not sound better, rather worse, as what you buy is not adapted for a tape recorder. Question is for what? The buyer is deceived.


Do you still think that it would sound better if you replace the electronics, it remains extremely difficult! What to switch to? A capacitor regardless, the dielectric has an electrical insulator that can be polarized by electric field (energy) and usually consists of refined salts wrapped in insulators. If you take apart an electrolyte capacitor, you feel a faint smell of salt mixture baked in a wadding-like base (insulator), but it is harder than that!


In sound electronics, 85 degree (°C) are mainly used, which almost always deliver low ESR values.

The next problem will be what ESR value (frequency) (and Capacitance) must capacitors have to work in, for example, a tape recorder? If you do not know, you have to test yourself through a spectrum analyzer and get the frequency you need to get a perfect balance in the tape recorder's electronics.


You can read in a service manual certain frequency levels, but then you must first have the right components. However, the perfect sound is an interplay between the soundtrack and the tape recorder's sound electronics. Therefore, the optimal sound is tuned in using test bands with pre-recorded frequency tones within a specific range.

However, you must be able to see the tone sequence and frequency via a Digital / Analog oscilloscope in order to be able to freeze a frequency in detail and compare and preferably also a spectrum analyzer that can handle certain frequencies, unfortunately quite expensive in the 100,000 kronor class. Cheaper does not cope with the tone / frequency resolution.


But as mentioned in the introduction, the right components are needed first. Capacitors, active low-noise electronics to go to the finish line and get a tape recorder that only delivers sound and nothing else. And you will not find these components on the mentioned buying sites. You will only find that quality in professional electronics builders.


Contact support for a quote.

Därför ska man inte köpa fantasikomponenter på internet

Why you should not buy fantasy components on the internet

 

Machine translated