Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


© Copyright 2019 Studer Sweden All Rights Reserved


Order


Support

Payment Outside Sweden

  Öppettider - Telefonsupport

AKG - Neumann

Crown

Lexicon - DBX

Soundcraft

Marantz

JBL Högtalare

Välj/Select


Beställa Bandspelare

Till Studer Tape Recorder

Till Revox Tape Recorder

Inför  Renovering/Service

Beställa Reservdelar


Snabblänkar/Quick Links


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Att välja rätt bandspelare kan vara nog så besvärligt om man inte tidigare har ägt en!

- Allt beror givetvis på användningsområdet.


Många köper på sig onödigt dyra bandspelare om syftet endast är att spela av äldre ljudband från tiden, gamla minnen osv.


Då är en Revox A77 ett bra köp under förutsättningar den är renoverad. Annars kan det bli ett dyrbart kalas då bandspelaren i grunden är ca. 50 år gammal.


Frågan är om man överhuvetaget ska ansluta en så gammal produkt orenoverad

i sitt vägguttag då risken för brand/olycka är stor! Har man en egen A77 är en Renovering ett absolut måste vilket också gäller B77.


Revox B77 är en fortsättning på Revox A77 med en modernare design och större VU mätare, samt beroende på modellvariant fler finesser med separat hastighetsjusteringar. En del funktioner har TTL logik och kan anpassas till digital teknik - om man behöver dessa!

Snygg i bokhyllan tycker en del! Ljudmässigt hör man igen större skillnad i jämförelse med A77!

Det finns dock ett lite bättre mätbart frekvensomfång hos B77.


Revox PR99 är som en Revox B77 i grunden med digitala Edit funktion och XLR kontakter vilket passar bra i i egen studio eller för avancerade entusiaster. Den har oftast rackvinklar och passar bra i ett anpassat golvställ. PR99 genom XLR kontakter har något bättre dynamiskt omfång än B77. Både B77 och PR99 fungerar bra för avdrag till annat media. PR99 är betydligt dyrare som så ofta med avancerade bandspelare. Att köpa PR99 Orenoverad är för gamblers, då den kan kosta ”skjortan” att reparera!


Revox A700 är en nedbantad version av Studer A/B67 med många finesser beroende på modellvariant. A700 har hög mekanisk precision som man ärvt från Studer A/B67.


 A700 har dock analoga ut och ingångar (RCA) och därtill lite sämre dynamik, men som renoverad från Studer Sweden helt jämförbar med storebror Studer A/B67. Största problemet är dålig kvalitet på A700:ans VU mätare och vanligt att visarnålen släpper från visarens arm. Svåra att reparera och dyra att hitta som reservdel. A700 köptes av många radiostationer vid tiden på grund av sin robusthet och betydligt lägre pris än Studer A/B67.


Hittar man en A700 bör man vara inställd på, som hos A/B67:an att den kan vara dyrbar att reparera och helst återställa! Efter en renovering från oss blir det oftast en ljudupplevelse.


Så har vi Revox C modellerna de sista Studer tillverkade i Revoxserien. Finns i 2, 4 och 8 spår. Mycket digital teknik och en ganska udda bandspelare förvisso med hög ljudkvalitet. Studer sålde inte många Revox C så reservdelar kan vara nog så knepigt att få tag på. Men annars en förstklassig produkt likt sina bröder nu med robot teknik!


Så har vi bandspelare i Studer serien. Den ”billigaste” och kanske vanligaste är givetvis

Studer A och B67 sistnämnda med VU Mätare som f.ö är svåra att få tag på som reservdel - om man behöver VU mätare!


Hos de flesta Radio och TV stationer runt om i världen vid tiden, (finns fortfarande många kvar) var det Studer A och B 67 som gällde. A och B67 lade grunden till andra bandspelare i Studer-serien som Studer A807 och många andra modeller.


Sammantaget

En välrenoverad B67 kostar givetvis, men ska man ha det bästa till ett överkomligt pris finns få alternativ. Faktum att många avancerade entusiaster oftast väljer Studer A/B67 eller Revox A700 om man har detta behov skall sägas! Men enligt inledande text, blir du minst lika nöjd med en Revox A77 och Revox B77, alla levererar ljud men på olika sätt!


Som nämnts, är det alltid köparen som väljer vilken bandspelare man vill satsa på och användningsområden. Samtliga här omnämnda bandspelare levererar hög kvalitet på såväl ljud som mekanik när de kommer från Studer Sweden. Valet är en prisfråga och vilket behov man har!


Maskinöversatt. Vi beklagar eventuella grammatiska fel  Machine-Translated. We apologize for any grammatical errors

Vad skall man välja - What to choose?


Revox A77


Revox B77


Revox PR99


Revox A700


Revox C272


Studer A/B 67


Notera att ovan text och bildmaterial är kodat och får inte kopieras efterhärmas med stöd enligt Lagen om Copyright. Vid händelse polisanmäls i respektive land.

Note that the above text and image material is encoded and may not be copied after copy with support Copyright Act. In the event of a police report in each country

Yes to choose the right tape recorder can be probably so troublesome if you have not previously owned one!

Everything depends of course on the area of use.


Many are buying unnecessarily expensive tape players if the aim is only to play off older audio tapes from time, old memories, etc.


Then a Revox A77 is a good purchase under the conditions it is renovated. Otherwise, it can become a precious party when the tape player is basically about 50 years old.


The question is whether you should connect an old product

In its wall outlet then the risk of fire/accident is great! If you have your own A77, a renovation is an absolute must, which also applies to B77.


Revox B77 is a continuation of the Revox A77 with a more modern design with larger VU meters and, depending on model variant more features with separate speed adjustments. Some features have TTL logic and can easily be adapted to digital functions-if you need these!

Stylish in the bookshelf like some! Sonically you hear a bigger difference compared to A77! However, there is a slightly better measurable frequency range at B77.


Revox PR99 is like a Revox B77 basically but has some digital Edit function and XLR connectors which fit well in in-house studio or for advanced enthusiasts. It usually has rack angles and fits well in a custom floor stand. PR99 through XLR connectors have slightly better dynamic range than B77. Both B77 and PR99 work well for deductions to other media. PR99 is significantly more expensive as so often with advanced tape recorders. Buying PR99 not renovated is for gamblers as it can cost the shirt to repair.


The Revox A700 is a slimmed down version of Studer A/B67 with many features depending on the model variant. The A700 has high mechanical precision inherited from Studer A/B67.


The A700 however has analog out and inputs (RCA) and a little worse dynamics, but as renovated from us quite comparable to the Big Brother Studer A/B67. Biggest problem is poor quality of the A700: ans VU meter and common that the needle is releasing from the hand's arm. Difficult to repair and expensive to find as a spare part. The A700 was bought by many radio stations at the time due to its robustness and significantly lower price than the Studer A/B67.


If you find a A700 you should be set to, as with A/B67: An that it can be costly to repair. But after a renovation from us, it usually becomes a sound experience.


So, we have the Revox C models the last Studer made in the Revoxserie. Available in 2, 4 and 8 tracks. Very digital technology and a rather odd tape recorder certainly with high sound quality. Studer did not sell many Revox C so spare parts can be enough so tricky to get hold of. But otherwise a first-class product like his brothers now with robotic technology!


So we have tape recorders in the Studer series. The "cheapest" and perhaps most common is of course Studer A and B67. The latter with VU meters such as are difficult to obtain as a spare part.


At most Radio and TV stations around the world at the time, (there are still many left), it was Studer A and B 67 in force. A and B67 laid the foundations for other players in the Studer series, such as Studer A807 and many other models.


Overall

A well-renovated B67 costs, of course, but you should have the best at an affordable price so there are few options. The fact that many advanced enthusiasts usually choose A/B67 or Revox A700 which one can understand-and if you have this need to be said!

But if the need, according to introductory text-you will be at least as happy with a Revox A77 and Revox B77


As mentioned, it is always the buyer who chooses which tape player you want to bet on and uses. All of the aforementioned tape recorders deliver high quality sound as well as mechanics when they come from Studer Sweden. The choice is rather a price issue and what need you have!


Studer B 67


Beställning och betalning


Vid beställning:

Ange produktens namn/artikel nr. och skicka till oss via e-post: order@studersweden.se

Glöm inte att ange ditt namn/adress. Du kommer få orderbekräftelse och betalningsunderlag din e-postadress.


ALLT HUR LÄTT SOM HELST !
Du kan betala via PayPal om du har PayPal konto  - eller på vanligt sätt via eget bank konto Säkra Leveranser medYou can pay via PayPal if you have PayPal account